Beleidsplan

Beleidsplan 2021 - 2024

 

1. Doelstellingen van Stichting Ommelander Media Collectief
Stichting Ommelander Media Collectief is opgericht op 03 september 2021 en is gevestigd
aan de Frederiksweg 6 9831 NJ te Aduard. Kvk nummer is: 83843086


De doelstelling van de stichting is:

 • het vergroten van de betrokkenheid tussen inwoners en maatschappelijke, politieke en culturele ontwikkelingen, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De Stichting tracht dit doel te bereiken door het verspreiden en brengen van informatie die betrekking heeft op eerder genoemde ontwikkelingen. De wijze waarop vindt plaats middels het produceren van Podcasts en video-opnames, die via social media zullen worden gepubliceerd.


2. Wijze van werving van gelden
Stichting Ommelander Media Collectief ontvangt haar inkomsten door middel van giften.
Deze giften worden hoofdzakelijk gegeven door particulieren en bedrijven.

 

3. Beheer van het vermogen
3a. Bestuur
Stichting Ommelander Media Collectief heeft een bestuur dat verantwoordelijk is voor het beheer
van het vermogen. Het bestuur bestaat uit drie personen, te weten een voorzitter, een secretaris
en een penningmeester.

 • Voorzitter is de heer R. Pijpker
 • Secretaris is de heer K. v.d. Velde
 • Penningmeester is mevrouw W. Neuen

 

3b. Activiteiten bestuur

 • Vergaderen:
  Het bestuur komt minimaal twee maal per jaar samen voor een bestuursvergadering.
  Hiervan worden notulen opgemaakt.
 • Activiteiten:
  Onder verantwoordelijkheid van het bestuur worden de volgende activiteiten verricht:
  1. Het produceren van Podcasts
  2. Het produceren van video-opnames
  3. Het onderhouden van contacten met derden
  4. Het aannemen en begeleiden van nieuwe vrijwilligers
 • Financiën:
  Het bestuur is verantwoordelijk voor een gezond financieel beleid.
  De taken die hierbij horen zijn onder meer:
  1. Jaarlijks een begroting opstellen
  2. Jaarlijks een jaarrekening vaststellen en goedkeuren
  3. Beheren van de gelden
 • Vergoeding bestuursleden:
  De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden.

 

4. Besteding van het vermogen
Het vermogen wordt besteedt conform de doelstelling van de stichting.

 1. De inkomsten van de stichting worden in de eerste plaats gebruikt om de uitgaven te compenseren.
 2. De inkomsten van de stichting kunnen in de tweede plaats worden aangewend om te investeren in nieuwe (technische) ontwikkelingen.
 3. De stichting heeft niet de doelstelling om winst te maken. Wel wil zij een gezonde buffer aanhouden om tegenvallers op te kunnen vangen.